University of Connecticut

Events Calendar

MBB JC: Dr. Sanjiv Kumar

Monday, April 17, 2017
12:00pm – 1:00pm

UConn Health
E2036

Structure of the BAM complex and its implications for biogenesis of outer-membrane proteins. Long Han, Jiangge Zheng, Yan Wang, Xu Yang, Yanqing Liu, Chuanqi Sun, Baohua Cao, Haizhen Zhou, Dongchun Ni, Jizhong Lou, Yongfang Zhao & Yihua Huang, Nature Structural & Molecular Biology, 23, 192–196, (2016), doi:10.1038/nsmb.3181

Contact:

Bridget Clancy-Tenan, X. 2108, clancy@uchc.edu

UConn Health Molecular Biology and Biophysics (primary), School of Medicine, UConn Health Dept of Medicine, UConn Health Master Calendar

Control Panel